افتتاح شتاب دهنده تخصصی حوزه معدن و متالوژی «صدر فردا»