فناوری های مواد و ساخت:

توسعه آلیاژهای آلومینیوم سبک وزن استحکام بالا برای روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM)

در تازه ترین تحقیقات تلاش هایی برای تولید آلیاژ آلومینیوم- منیزیم- اسکاندیم به روش ذوب لیزری انتخابی، که یکی از روش های ساخت افزایشی می باشد، صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است می توان نمونه های تقریبا متراکمی، از طریق بهینه سازی فرایند به دست آورد. آزمایشات نشان داد قطعات تولید شده، به طور قابل توجهی استحکام مکانیکی و انعطاف پذیری بالایی دارد. این بهبود خواص مکانیکی به ریزساختار بسیار ریز، تغییرات تدریجی و با شیب ملایم ریزساختار در طول قطعه و حضور دسته های میله ای شکل در حوضچه مذاب نسبت داده شده است.

روش ساخت افزایشی، نه تنها توانایی ساخت اجزای سازه ای پیچیده را افزایش می دهد بلکه می تواند قطعات مستحکم تر و بادوام تر از سایر روش های ساخت موجود را تولید کند. علاوه بر آن، مسیر تحقیقاتی جدیدی را در زمینه توسعه مواد جدید به ویژه برای تولید به روش ساخت افزایشی در کنار مواد کار شده و ریخته گری شده، باز می کند.

در تازه ترین تحقیقات تلاش هایی برای تولید آلیاژ آلومینیوم- منیزیم- اسکاندیم به روش ذوب گزینشی با لیزر، که یکی از روش های ساخت افزایشی می باشد، صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داده است می توان نمونه های تقریبا متراکمی، از طریق بهینه سازی فرایند به دست آورد. آزمایشات نشان داد قطعات تولید شده، به طور قابل توجهی استحکام مکانیکی و انعطاف پذیری بالایی دارد. این بهبود خواص مکانیکی به ریزساختار بسیار ریز، تغییرات تدریجی و با شیب ملایم ریزساختار در طول قطعه و حضور دسته های میله ای شکل در حوضچه مذاب نسبت داده شده است.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785420318135

//isti.ir/ZF5p