فناوری‌های مواد و ساخت:

تولید آلیاژهای آمورف جدید بر پایه Mg-Ca-Zn با خواص زیست سازگاری و مکانیکی مناسب

در این مطالعه تحقیقاتی، چشم انداز این آلیاژها برای کاربردهای پزشکی، با ارزیابی و مقایسه خواص مکانیکی، زیست سازگاری و خواص بیوتخریبی آنها با آلیاژ آمورف پایه منیزیم Mg60Ca5Zn35 ، تولید شده تحت شرایط یکسان، مورد بررسی قرار گرفته است.

آلیاژهای منیزیم-کلسیم-روی به عنوان مواد بیوتخریبی و غیر سمی شناخته شده اند. بنابراین انتخاب مناسبی برای استفاده در کاربردهای ارتوپدی هستند. در تحقیقات اخیر، دو آلیاژ آمورف بر پایه منیزیم (شامل Mg72Ca12Zn16 و Mg63Ca15Zn22) با فرایند melt spinning تولید شده است.

در این مطالعه تحقیقاتی، چشم انداز این آلیاژها برای کاربردهای پزشکی، با ارزیابی و مقایسه خواص مکانیکی، زیست سازگاری و خواص بیوتخریبی آنها با آلیاژ آمورف پایه منیزیم Mg60Ca5Zn35 ، تولید شده تحت شرایط یکسان، مورد بررسی قرار گرفته است. نشان داده شده است با کاهش مقدار روی در ترکیب، چگالی آلیاژ در حال تولید کاهش می یابد. آلیاژهای جدید سختی کمتری دارند و مدول الاستیک آنها نسبت به آلیاژ Mg60Ca5Zn35 کمتر است. همچنین رفتار تخریب آزمایشگاهی در محلول نمک هانک (HBSS)، نرخ تخریب بالاتری را برای آلیاژهای جدید نسبت به آلیاژ Mg60Ca5Zn35 نشان داد. محصولات تخریبی با استفاده از پراش پرتو ایکس و طیف سنجی مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفتند و حضور فازهای هیدروکسید منیزیم (Mg(OH)2)، هیدروکسی آپاتیت (HAp) و فسفات منیزیم کلسیم سه گانه (Ca2Mg6Zn3) تایید شد. مطالعات آزمایشگاهی زیست سازگاری به وضوح ماهیت غیر سمی این آلیاژها را نشان داده است. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر، کاربردهای زیست پزشکی ممکن آلیاژهای آمورف جدید بر پایه منیزیم را نشان می دهد.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589152920302155