چشم اندازهای جدید برای مواد و کاربردهای پیشرفته:

تولید آلیاژهای با استفاده از جوشکاری در محل

در مطالعات اخیر، استفاده از فرایند جوشکاری قوسی با گاز محافظ با تکنیک قطاری (Tandem GMAW)، به عنوان یک فناوری قادر به تولید تاخیری در ساخت آلیاژهای خاص و با استفاده از آلیاژهای مختلف در دسترس تجاری، مورد بررسی قرار داده است.

در مطالعات اخیر، استفاده از فرایند جوشکاری قوسی با گاز محافظ با تکنیک قطاری (Tandem GMAW)، به عنوان یک فناوری قادر به تولید تاخیری در ساخت آلیاژهای خاص و با استفاده از آلیاژهای مختلف در دسترس تجاری، مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان داده است فرایند Tandem GMAW می تواند در تولید آلیاژهای در محل (in-situ)، برای اهداف خاص، به وسیله ترکیب کردن آلیاژهای مختلف در طول جوشکاری موفق باشد و منجر به پیشرفت در ساخت و توسعه آلیاژهای جدید می شود. بر اساس این تکنیک می توان آلیاژهای دوتایی یا چند جزیی با خواص متالورژیکی جدید، که از خواص فلزات یا آلیاژهای اولیه متفاوت است،  با رسوب های مختلفی از آنها تولید کرد. علاوه بر این، این تکنیک باعث بهبود در سیستم های آلیاژی چندتایی، با استفاده از یافتن ترکیبات مناسبی از عناصر شیمیایی از آلیاژهای تجاری، می شود و به این وسیله باعث افزایش دامنه گزینه های انتخابی برای بخش های مختلف صنعتی می شود.

علاوه بر آن، استفاده صنعتی از این تکنیک باعث افزایش چشم انداز این آلیاژهای پیچیده می شود و به تبع آن نیاز به مطالعه اثرات تغییرات ترکیبی این آلیاژهای پیچیده و نیز ارزیابی تحولات فاز و سینتیک رسوب این آلیاژهای جدید خواهد شد.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S223878541930897X

//isti.ir/ZNmp