فناوری‌های مواد و ساخت:

تولید مواد متخلخل تناوبی جاذب صدا با استفاده از فناوری ساخت افزایشی

اخیرا تحقیقاتی صورت گرفته است مبنی بر اینکه آیا فناوری ساخت افزایشی برای تولید مجدد نمونه های متخلخل طراحی شده برای جذب صدا مناسب هستند یا خیر. ر این آزمایشات، برای ساخت نمونه ها از فناوری­ها و تجهیزات مختلف ساخت افزایشی استفاده شده است.

اخیرا تحقیقاتی صورت گرفته است مبنی بر اینکه آیا فناوری ساخت افزایشی برای تولید مجدد نمونه های متخلخل طراحی شده برای جذب صدا مناسب هستند یا خیر.

برای این کار تست های بین آزمایشگاهی صورت گرفته است که در آن، تولید نمونه ها و اندازه گیری های صوتی آنها توسط آزمایش های مختلف به طور مستقل انجام شده است و فقط کدهای هندسی مشابه، توصیف کننده طراحی سلولی تناوبی مورد توافق، به اشتراک گذاشته شده است. در این آزمایشات، برای ساخت نمونه ها از فناوری­ها و تجهیزات مختلف ساخت افزایشی استفاده شده است. اگرچه بسیاری از نتایج اندازه گیری شده برای نمونه های با طراحی سلولی یکسان، بسیار نزدیک به هم بود، ولی نشان داده شده است برخی از تفاوتهای بین نمونه های مختلف، به دلیل عیوب و نقوص سطحی و شکلی یا ریز تخلخل ناشی از فرایند تولید است.

نتایج این آزمایشات نشان داده است، طراحی های سلولی تناوبی پیشنهادی را می توان به راحتی باز تولید کرد و برای کنترل بیشتر تکنیک های ساخت افزایشی برای نمونه سازی سریع مواد صوتی و فرامواد مناسب هستند.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860420309362

 

//isti.ir/Z65p