فناوری‌های مواد و ساخت:

تولید کامپوزیت های ماتریس فلزی Al-SiC با استفاده از تکنیک متالورژی پودر

در تحقیقات اخیری که توسط محققان هندی صورت گرفته است، کامپوزیت های Al-SiC با استفاده از روش متالورژی پودر با موفقیت تهیه شدند. متالورژی پودر، یک روش پردازش مواد برای تولید قطعات و اجزای جدید با استفاده از پودرهای فلزی مختلف به عنوان ماده اولیه، از طریق فرایند مخلوط کردن، تراکم و پخت است.

در تحقیقات اخیری که توسط محققان هندی صورت گرفته است، کامپوزیت های Al-SiC با استفاده از روش متالورژی پودر با موفقیت تهیه شدند.

متالورژی پودر، یک روش پردازش مواد برای تولید قطعات و اجزای جدید با استفاده از پودرهای فلزی مختلف به عنوان ماده اولیه، از طریق فرایند مخلوط کردن، تراکم و پخت است. این یک فرایند شناخته شده و اقتصادی برای ایجاد قطعات بسیار پیچیده است. ساخت دقیق قطعات با اشکال پیچیده با قیمت ارزانتر، از مهم ترین ویژگی های این فرایند نسبت به سایر دیگر روش هاست. علاوه بر آن، این روش پتانسیل تولید قطعات بسیار متنوع، ضمن حفظ یکنواختی و کیفیت سطح را دارد. این فناوری در صنایع هوافضا، خودرو و کاربردهای ساختاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

نشان داده شده است تقویت کننده های SiC  که با ترکیبات مختلف ( حدود 10 و 20 درصد وزنی)، به صورت همگن در فاز زمینه، بدون تشکیل هر گونه محصول جانبی توزیع شده اند. در واقع، میکروگراف های SEM ، توزیع همگنی از ذرات SiC نشان می دهد. پس از توسعه مواد، سختی، چگالی و تخلخل کامپوزیت ها ارزیابی شد. علاوه بر آن، افزودن SiC در سیستم زمینه، خواص مکانیکی کامپوزیت ها به شدت بهبود و افزایش یافته است.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320325803