جشنواره امیرکبیر برگزار می‌شود

به ا طلاع پژوهشگران حوزه فعالیت ستاد می‌رساند؛ جشنواره ملی امیرکبیر" با محوریت حمایت از طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی کاربردی کارفرما محور توسط جهاد دانشگاهی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز و با همکاری بنیاد نخبگان استان البرز، در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی در نشانی http://payanname.alborzjde.ir قابل مشاهده می‌باشد.

به ا طلاع پژوهشگران حوزه فعالیت ستاد می‌رساند؛ جشنواره ملی امیرکبیر" با محوریت حمایت از طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی کاربردی کارفرما محور توسط جهاد دانشگاهی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز و با همکاری بنیاد نخبگان استان البرز، در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی در نشانی http://payanname.alborzjde.ir  قابل مشاهده می‌باشد.

کلمات کلیدی

تصاویر

پیوست
//isti.ir/Z4Zq