ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان شتاب‌دهنده تخصصی هم افزا افتتاح شد؛
با حضور آقای دکتر ستاری

شتاب‌دهنده تخصصی هم افزا افتتاح شد؛

این ستابدهنده تخصصی در حوزه ساخت و تولید، در تاریخ 1400/1/15 با حضور معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، افتتاح شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گزارشی از اهم فعالیت‌های ستاد در سال 1399
آنچه در سال 1399 گذشت:

گزارشی از اهم فعالیت‌های ستاد در سال 1399

در مجموع می‌توان گفت؛ طی سال 1399 مانند سال‌های قبل، با اخذ نظرات و مشورت‌های خبرگان علمی و صنعتی، موضوعات دارای اولویت برای رفع نیازهای مختلف در کشور شناسایی و تعریف شدند. همچنین درخواست‌های حمایت برای توسعه فناوری، با توجه به نیازهای تعیین شده، دریافت گردید که برخی مراحل ارزیابی و داوری را گذرانده و برخی در حال طی کردن این مراحل هستند.

//isti.ir/XyY