فناوری‌های مواد و فوتونیک:

طراحی سرامیک های شفاف YAG:Ce برای کاربردهای LD و LED آبی پر قدرت

در تحقیقات اخیر، با بهره گیری از اثر پراکندگی و شفافیت سرامیک های YAG:Ce، فاز YAG بدون Ce، به عنوان جز دوم برای تشکیل کامپوزیت با فسفر YAG:Ceاستفاده شده است.

سرامیک های شفاف YAG:Ce ، که ساطع کننده نور زرد هستند، به عنوان یک مبدل رنگ ایده آل در LED های آبی پرقدرت و LD ها شناخته شده است، اما عدم وجود مراکز پراکندگی در ساختار آن منجر به راندمان کم استخراج نور و یکنواختی ضعیف نور می شود.

در تحقیقات اخیر، با بهره گیری از اثر پراکندگی و شفافیت سرامیک های YAG:Ce، فاز YAG بدون Ce، به عنوان جز دوم برای تشکیل کامپوزیت با فسفر YAG:Ceاستفاده شده است. سرامیک های YAG:Ce-YAG سینتر شده دارای شفافیت بالای 63 درصد و هدایت حرارتی 8.9 W/mK هستند. نشان داده شده است سرامیک های YAG:Ce-YAG به دلیل خواص حرارتی مفید و راندمان بالای کوانتوم خارجی 70.2%، می تواند تحت تراکم شار لیزر آبی بالا تا 9.6 W/mm2 تحریک شود و میزان درخشندگی به میزان 1220 lm/mm2  نشان دهد.

نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد سرامیک طراحی شده YAG:Ce-YAG نسبت به سرامیک شفاف تک فاز YAG:Ce،  به دلیل پراکندگی نور ناشی از ضرایب شکست کمی متفاوت دو فاز، اثرات نور دهی بهتری را نشان می دهد.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221920307305

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZXdp