فناوری های مواد و ساخت:

نقش روش ساخت افزایشی در کمک به مبارزه با ویروس کرونا

تحقیقات نشان داده است، روش ساخت افزایشی در خط مقدم مبارزه با ویروس کووید 19، در زمانی که نیاز به تولید انبوه و سریع مجموعه ای از محصولات است، بوده است. زیرا در حال حاضر تولید روش های ساخت متداول محدودیت های زیادی دارد و تولید در زمان موجود دشوار است. استفاده از روش ساخت افزایشی در سراسر کشورها در زمان کرونا، افزایش یافته است و دلیل عمده موفقیت این روش، زنجیره تامین آن بود. زنجیره تامین این روش به کاهش عوامل زنجیره تامین های مختلف کمک کرده است.

تحقیقات نشان داده است، روش ساخت افزایشی در خط مقدم مبارزه با ویروس کووید 19، در زمانی که نیاز به تولید انبوه و سریع مجموعه ای از محصولات است، بوده است. زیرا در حال حاضر تولید روش های ساخت متداول محدودیت های زیادی دارد و تولید در زمان موجود دشوار است. استفاده از روش ساخت افزایشی در سراسر کشورها در زمان کرونا، افزایش یافته است و دلیل عمده موفقیت این روش، زنجیره تامین آن بود. زنجیره تامین این روش به کاهش عوامل زنجیره تامین های مختلف کمک کرده است.

کاربرد روش ساخت افزایشی در هواکش ها (دستگاههای تهویه)، ظرفیت تقسیم کننده هواکش ها، محافظ صورت، پد تست، چاپ سه بعدی بیولوژیکی، پلیمرهای ضد میکروبی، ماسک های فشار بازدم مثبت غیر تهاجمی، شیرهای اکسیژن، مدل های ریوی و غیره بوده است. و همه این کاربردها به مبارزه با کووید 19 کمک کرده است. بنابراین، در آینده شاهد افزایش استفاده از روش ساخت افزایشی خواهیم بود.

به عنوان گام بعدی، محققان می توانند با تمرکز بر دو جنبه، این تحقیق را پیش ببرند. در مرحله اول، محقق می تواند در تولید هر یک از محصولات و دستگاههای مفید در زمینه مبارزه با کرونا، مانند هواکش و محافظ صورت، که در تولید آن از روش ساخت افزایشی استفاده می شود، یک تحقیق دقیق انجام دهد. در مرحله دوم، محقق می تواند یک بررسی مبتنی بر نظرسنجی انجام دهد و موانع استفاده از روش ساخت افزایشی را بررسی کند.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320361952

//isti.ir/Z2Np