فناوری های مواد و ساخت:

پیشرفت های اخیر در رابطه با پارگی گرم حاصل از ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم

در تحقیقات اخیر که نتایج آن چاپ شده است، آخرین وضعیت تحقیق در مورد پارگی داغ در هنگام ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم را ارائه می دهد.

پارگی گرم، یکی از شدیدترین و غیر قابل برگشت­ترین عیب ریخته­ گری برای بسیاری از مواد فلزی است. در سال 2004، Eskin  و همکارانش مقاله مروری منتشر کردند که در آن توسعه پارگی گرم آلیاژهای آلومینیوم مورد ارزیابی قرار دادند.

شانزده سال بعد از آن، این حوزه توسعه قابل توجهی یافته است. با این حال، هنوز یک توصیف سیستماتیک به روز شده در این زمینه ارائه نشده است.

در تحقیقات اخیر که نتایج آن چاپ شده است، آخرین وضعیت تحقیق در مورد پارگی داغ در هنگام ریخته گری آلیاژهای آلومینیوم را ارائه می دهد. در بخش اول این تحقیق، پدیده پارگی گرم و مکانیزم وقوع آن توضیح داده شده است. و در بخش دوم، شرح و تحلیل دقیق روش های شناسایی و توصیف منطقه خمیری (منطقه حساسیت به ترک گرم) ارائه شده است. در بخش سوم، داده های قابل توجه مربوط به رفتار ناحیه خمیری شامل انقباض خطی و رفتار تحت بار در طول انجماد، استحکام ناحیه نیمه جامد و داکتیلیته و شناسایی نقاط حساس به ترک گرم ارائه شده است. در بخش چهارم، تاثیر ترکیب شیمیایی و پارامترهای فرایند ریخته گری بر حساسیت به پارگی گرم بررسی شده است. و نهایتا در بخش پنجم این کار تحقیقاتی، شبیه سازی پدیده پارگی گرم و مکانیزم های مرتبط توصیف شده است. در آخر نیز، توصیه هایی برای توسعه بیشتر تحقیقات پارگی گرم ارائه شده است.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079642520301055

//isti.ir/ZD5p