فناوری‌های مواد و ساخت:

کنترل قالب گیری تزریقی به کمک هوش مصنوعی

رای بهبود محدودیت های موجود از نظر زمان تولید و دقت، ترکیب روش های سنتی برای قالب گیری تزریقی با الگوریتم های پیشرفته می تواند کلید مهمی در توسعه فرایند قالب گیری تزریقی باشد.

قالب گیری تزریقی، یک فرایند ساخت برای تولید انبوه مواد پلاستیکی است که در صنایع مختلفی همچون الکترونیکی، وسایل پزشکی و قطعات خودرو مورد استفاده قرار می گیرند. برای بهبود محدودیت های موجود از نظر زمان تولید و دقت، ترکیب روش های سنتی برای قالب گیری تزریقی با الگوریتم های پیشرفته می تواند کلید مهمی در توسعه این فرایند باشد. تحقیقات قبلی سعی در توسعه بهینه سازی فرایند مبتنی بر هوش مصنوعی برای قالب گیری تزریقی داشتند. ولی این مطالعات تحت محیط های بسیار محدود انجام می شوند که استفاده از هر برنامه واقعی را غیر ممکن می کند. بنابراین، یک محقق یا مهندس باید قبل از اینکه بتواند سیستم بهینه سازی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تولید محصولات جدید و ناشناخته اعمال کند، شبیه سازی های زیادی را برای جمع آوری داده ها انجام دهد.

با توسعه یک سیستم جدید پیشنهاد دهنده فرآیند که می تواند شرایط بهینه فرایند را برای محصولات دلخواه در زمان واقعی و بر اساس داده های جمع آوری شده از قالب های مختلف و انتقال یادگیری ارائه دهد، کاربران غیر متخصص می توانند به راحتی شرایط فرایند را بدون جمع آوری داده های از طریق شبیه سازی های گسترده تنظیم کنند.

در این شرایط، کاربر فقط به اطلاعات هندسی یک محصول و هدف نیاز دارد که برای معیارهای کیفیت محصول بدون داده های شبیه سازی یا آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب، سیستم پیشنهادی می تواند به وابستگی این حوزه به متخصصان قالب گیری تزریق غلبه کند. علاوه بر این، می توان با تعیین شرایط بهینه فرایند با سیستم مذکور، یک کارخانه اتوماتیک هوشمند، بدون نیاز به مهندسین ایجاد کرد.

منبع:

https://www.advancedsciencenews.com/anyone-can-control-injection-molding-with-an-ai-helper///isti.ir/ZNEp