توسط ستاد:

6 طرح منتخب مسابقه شناسایی هسته‌های فناور حمایت می‌شوند

27 طرح راه یافته به دومین مرحله از مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت مورد داوری قرار گرفتند و در نهایت 6 طرح برتر انتخاب شدند.

پس از یک مرحله غربال اولیه، مرحله داوری حضوری مسابقه شناسایی هسته های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت در روزهای 23 و 24 آذر ماه سال جاری توسط ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، در محل صندوق نوآوری و شکوفایی، برگزار شد. در این دو روز 27 طرح راه یافته به مرحله دوم در حضور داورانی از دانشگاه‌ها، صندوق‌های پژوهش فناوری، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، صندوق نوآوری و شکوفایی و بخش خصوصی و سرمایه گذار، در 6 بخش زیر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند:
1-بخش بازیافت و آلیاژسازی
2-بخش سرامیک و کامپوزیت
3-بخش جوشکاری و ساخت
4-بخش پلیمر
5-بخش مهندسی سطح
6-بخش چاپ سه بعدی
با توجه به اینکه این مسابقه با هدف رصد و شناسایی ظرفیت تیم‌های تحقیقاتی مستعد و طرح‌های نوآورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور برای شکل‌گیری هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای دانشگاهی در حوزه مواد مهندسی و ساخت و حمایت از آنها در راستای تجاری‌سازی برگزار شد؛ لذا داوری ها با رویکرد سنجش برتری و توانمندی تیم و طرح ارائه شده در راستای تجاری سازی صورت گرفت و نظرات و امتیازات داوران حاضر در جلسه از طریق فرم‌های ارزیابی اخذ شد. نتایج داوری ها و امتیازات ارائه شده سپس توسط کار گروه تخصصی ستاد مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.
نتایج ارزیابی و داوری طرح ها بر اساس امتیاز از 100 به صورت نمودار زیر استخراج شد.

طرح‌های ارائه شده با معیارهای مورد نظر ستاد به منظور تجاری سازی فاصله داشتند، با این وجود بر اساس نتایج داوری ها و ارزیابی های صورت گرفته، 6 طرح حائز حداکثر امتیازات، به قرار زیر انتخاب شد:
oیک طرح حائز امتیاز بالای 65 (حداکثر امتیاز)، به عنوان رتبه اول
oدو طرح حائز امتیاز بالای 60، به عنوان رتبه دوم
oسه طرح حائز امتیاز بالای 55، به عنوان رتبه سوم
به تیم های برگزیده گرنت حمایتی از سوی ستاد به منظور تجاری سازی و در ازای رسیدن به محصول مشخص اعطا خواهد شد. لازم به ذکر است طرح های انتخاب شده دو برابر تعدادی است که قرار بود به عنوان رتبه اول تا سوم مورد حمایت قرار گیرند.
همچنین با توجه به دارا بودن پتانسیل تجاری سازی سایر طرح ها و به منظور ارج نهادن به تلاش ها و فعالیت های تیم هایی که موفق به اخذ امتیاز لازم در مسابقه نشده اند، این تیم ها می توانند در صورت تمایل با تدقیق فعالیت کسب و کاری و چشم انداز تجاری طرح خود، از سایر امکانات و حمایت های ستاد به منظور تجاری از جمله شتاب دهنده تخصصی حوزه مواد بهره مند شوند.
کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/Z3g2