معرفی واحد ترویج و فرهنگ‌سازی

این واحد وظیفه آشنا‌سازی جامعه با توانمندی‌های کشور و هماهنگی برنامه‌های آموزشی و ترویجی شامل گسترش آموزش‌های مرتبط در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و هماهنگی امور مربوط به رویدادهای تحت حمایت ستاد را بر عهده دارد. این واحد همچنین در موارد مورد نیاز مشاوره‌های مرتبط را به سایر واحد‌ها ارائه می‌دهد. در واقع، مجموعه اقداماتی که برای نهادینه‌سازی مفاهیم و افزایش سطح آگاهی، شناخت و توانمندی در میان گروه‌های مختلف مخاطبان در حوزه‌های علم و فناوری مرتبط با ستاد صورت می‌پذیرد، با هماهنگی این واحد پیگیری، تصویب و اجرا می‌شود.

 

//isti.ir/XkC