معرفی واحد توسعه فناوری

این واحد راهکارهای توسعه فناوری در زمینه فوتونیک و مواد پیشرفته را بررسی و در تبیین نقش نهادهای مرتبط و ارزیابی طرح‌های توسعه فناوری در ستاد فعالیت می‌کند. همچنین، ارائه مشاوره فنی به ستاد در زمینه‌های فنی و کمک به ارزیابی فنی طرح‌های توسعه فناوری و ارائه موارد مورد نیاز مشاوره‌های مرتبط به واحد‌های دیگر در این واحد انجام می‌گیرد. این مأموریت‌ها در مدیریت توسعه فناوری ستاد با کمک کارگروه‌های تخصصی در شاخه‌های کارگروه منابع نوری (شامل لیزر، LED و ...)، کارگروه تصویربرداری نوری، کارگروه اندازه‌گیری بر مبنای نور، کارگروه پردازش لیزری مواد، کارگروه قطعات اپتیکی و اپتومکانیک، کارگروه مواد فوتونیکی، کارگروه میکروساختارها، کارگروه فناوریهای پزشکی و بایوفوتونیک، کارگروه مواد فلزی پیشرفته، کارگروه سرامیک، کارگروه پلیمر، کارگروه کامپوزیت، کارگروه ساخت و تولید پیشرفته و کارگروه مواد هوشمند به انجام می‌رسد.

 

//isti.ir/XX3