معرفی واحد مرجعیت علمی و امور بینالملل

دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه‌های فناوری علاوه بر تقویت بنیه پژوهشی کشور نیازمند توسعه سازوکارهای بین‌المللی است. پیگیری امور پژوهش‌های کاربردی در مقیاس بین المللی و رصد فرصت‌های صادرات، انتقال فناوری و بررسی آخرین تحولات در مقررات مربوط به صادرات در حوزه‌های مرتبط با ستاد و هماهنگی امور مربوط به رویدادهای بین‌المللی از جمله فعالیت‌هایی است که در این واحد انجام می‌گیرد. این واحد همچنین در موارد مورد نیاز به کارگروه‌های دیگر مشاوره‌های مرتبط را ارائه می‌دهد. این مأموریت‌ها با کمک سه کارگروه همکاری‌های بین‌المللی، توسعه پژوهش‌های راهبردی و کارگروه مرجعیت علمی انجام می‌پذیرد.

 

//isti.ir/X2C