1 مورد یافت شد

توسعه آلیاژهای آلومینیوم سبک وزن استحکام بالا برای روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM)

http://pam.isti.ir/اخبار/توسعه-آلیاژهای-آلومینیوم-سبک-وزن-استحکام-بالا-برای-روش--ذوب-گزینشی-با-لیزر--(SLM)

فناوری های مواد و ساخت: توسعه آلیاژهای آلومینیوم سبک وزن استحکام بالا برای روشذوب گزینشی با لیزر(SLM) در تازه ترین تحقیقات تلاش هایی برای تولید آلیاژ آلومینیوم- منیزیم- اسکاندیم به روش ذوب لیزری انتخابی، که یکی از روش های ساخت افزایشی می باشد، صورت...

//isti.ir/Xx87