1 مورد یافت شد

مواد جدید پرکننده SiC/Al4SiC4

http://pam.isti.ir/گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/مواد-جدید-پرکننده-SiC⁄Al4SiC4

فناوری‌های مواد و ساخت: مواد جدید پرکننده SiC/Al4SiC4 بر اساس آخرین تحقیقات، لایه اتصال SiC/Al4SiC4 برای اتصال یکپارچه SiC ، با استفاده از یک تکنیک پخت وابسته به میدان الکتریکی پیشنهاد شده است. بر اساس آخرین تحقیقات، لایه اتصال...

//isti.ir/Xy5