اولین نشست فعالان و خبرگان ساخت افزایشی در سال 1397 برگزار شد

22 دی 1397 با همت ستاد؛

اولین نشست فعالان و خبرگان ساخت افزایشی در سال 1397 برگزار شد

اولین نشست فعالان و خبرگان ساخت افزایشی پس از ادغام ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته و همچنین ستاد لیزر و فوتونیک و ساختارهای میکرونی، در تاریخ 1397/10/17 در محل ستاد برگزار شد.