الهام از طبیعت برای ساخت مواد هوشمندی با قابلیت تغییر خواص حرارتی

14 اردی بهشت 1398 فناوری‌های مواد و ساخت؛

الهام از طبیعت برای ساخت مواد هوشمندی با قابلیت تغییر خواص حرارتی

با الهام از پوست هشت پا، محققان دانشگاه ایرواین در کالیفرنیا موفق به ساخت ماده‌ای جدید برای پتوهای فوق سبک با قابلیت کنترل دمایی شده‌اند.