دبیر ستاد به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد.

17 اردی بهشت 1398 در بیست و هفتمین آیین نکوداشت اعضای هيأت علمی نمونه کشوری

دبیر ستاد به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد.

در بیست و هفتمین آیین نکوداشت اعضای هيأت علمی نمونه کشوری در روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه 1398، 13 عضو هيأت علمی نمونه کشوری از جمله آقای دکتر حمید لطیفی، استاد پایه 27 رشته فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، معرفی و تجلیل شدند.