راهنمای ارسال طرح

25 دی 1397 ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت:

راهنمای ارسال طرح

به‌منظور نظم و سرعت بخشیدن به فرایند ارسال طرح و استفاده از حمایت‌ها و منابع در اختیار این ستاد، لازم است راهنمای ارسال طرح به دقت مطالعه و مراحل ذکر شده سپری شود.