داوری حضوری مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت برگزار می‌شود.

19 آذر 1398 به همت ستاد؛

داوری حضوری مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت برگزار می‌شود.

پس از یک مرحله ارزیابی و غربالگری اولیه، هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای داوری حضوری هسته‌های فناور راه یافته به مرحله بالاتر «مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد و ساخت» ، صورت پذیرفت.