پژوهشگران برای حضور در دوره‌های مطالعاتی حمایت دریافت می‌کنند

1 بهمن 1398 با حمایت فدراسیون سرآمدان:

پژوهشگران برای حضور در دوره‌های مطالعاتی حمایت دریافت می‌کنند

فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور گسترش تعاملات علمی، از دانشجویان دوره دکتری و اعضای هیئت علمی برای شرکت در دوره‌های معتبر مطالعاتی خارج از کشور حمایت می‌کند.